[vc_empty_space height="-5px"]
Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem. [vc_empty_space height="10px"]
[vc_empty_space height="20px"]

Regulamin

Zapoznaj się z:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu
 4. Utworzenie Konta
 5. Newsletter
 6. Wyzwania
 7. Patroni
 8. Postanowienia końcowe

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Fundację Good Challenge dostępny pod adresem https://goodchallenge.me/
Fundacja – Fundacja Good Challenge z siedzibą w Poznaniu, ul. Chociebora 1, 61 – 057 Poznań, zarejestrowana pod numerem KRS 0000834122, posiadająca nr NIP 7822880835 oraz REGON. 385789271
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zalogowana w Serwisie
Odbiorca – osoba fizyczna, która odwiedza Serwis i jest odbiorcą treści zamieszczonych w Serwisie
Partner – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, któremu Fundacja przyznała status Partnera
Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Użytkowników i wszelkich odbiorców serwisu oraz warunki składanie zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.

II. Postanowienia Ogólne

 1. Fundacja jest właścicielem Serwisu, do którego można uzyskać dostęp pod adresem https://goodchallenge.me/.
 2. W ramach Serwisu Fundacja umożliwia Użytkownikom publikowanie wyzwań, oraz branie udziału w wyzwaniach, co ma na celu pomóc najbardziej potrzebującym.
 3. Wszelkie zapytania, sugestie, uwagi Fundacja prosi kierować pod adres kontakt@goodchallenge.org. Jest to adres kontaktowy do właściciela Serwisu.
 4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 5. Każdy Odbiorca jest zobowiązany do zapoznania się i respektowania postanowień Regulaminu.
 6. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, funkcjonalność, wygląd, szata graficzna, nazwa i adres Serwisu, a także logo Serwisu i Fundacji są chronione prawem autorskim. Autorskie prawa majątkowe do wymienionych powyżej treści przysługują Fundacji lub osobom, które udzieliły Fundacji stosownych licencji. Kopiowanie tych treści nie jest dozwolone bez zgody Fundacji, z wyjątkami przewidzianymi w treści ustawy prawo autorskie , np. prawa cytatu, dozwolonego użytku własnego, – wówczas konieczne jest jednak oznaczenie źródła i autora treści.
 7. W ramach Serwisu udostępniany jest wizerunek osób, które wyraziły na to zgodę. Kopiowanie, dalsze rozpowszechnianie oraz korzystanie z wizerunku osób bez ich zgody jest zabronione.
 8. Każdy Odbiorca Serwisu zobowiązany jest do:
  1. podania prawdziwych danych w przypadku logowania lub kontaktowania się z Fundacja lub innymi Odbiorcami
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  3. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  5. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego,
  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

III. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Serwis jest dostępny każdej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Fundacja zastrzega jednak możliwość czasowego ograniczenia lub wyłączenia dostępności Serwisu, ze względu na konieczność dokonania napraw, ulepszeń lub przeprowadzenia innych prac technicznych.
 2. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest:
  1. posiadanie dostępu do Internetu,
  2. korzystanie z poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.
 3. Za pośrednictwem Serwisu Fundacja świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. możliwość zapoznania się z treścią Serwisu,
  2. logowanie się w Serwisie i posiadanie konta Użytkownika,
  3. publikowanie Wyzwań i brania udziału w Wyzwaniach – dla osób zalogowanych,
  4. zakładka „Kontakt” z Fundacją,
  5. newsletter.
 4. Rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną następuje z chwilą odwiedzenia Serwisu, utworzenia Konta, zapisania się do usługi Newslettera, nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy.
 5. Zakończenie świadczenia usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zamknięcia Serwisu – w przypadku Odbiorcy niekorzystającego z innych funkcjonalności, usunięcia Konta, wyrażenia woli wypisania się z newslettera.
 6. Fundacja zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w sytuacji:
  1. awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;
  2. błędnego korzystania z witryny przez Odbiorcę lub innych przyczyn niezależnych od Fundacji
  3. w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu, Odbiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji na adres poczty elektronicznej Fundacji lub poprzez zakładkę Kontakt.
 7. Fundacja rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

IV. Utworzenie Konta

 1. Celem założenia Konta konieczne jest podanie adresu e-mail oraz hasła.
 2. Użytkownik powinien podać nazwę profilu. Nazwą może być imię i nazwisko lub pseudonim. Zabronione jest używanie nazw wulgarnych, stanowiących własność intelektualną innych osób, stanowiącą kradzież tożsamości i innych niezgodnych z prawem.
 3. Użytkownik może ustawić awatar profilu. Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, będących naruszeniem praw własności intelektualnej, będących wynikiem kradzieży tożsamości i innych niezgodnych z prawem.
 4. Użytkownik ma prawo do udostępnienia swojego wizerunku. Udostępnienie wizerunku zawsze pozostaje dobrowolne. Użytkownik przesyłający Fundacji jakiekolwiek materiały, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów przez Fundację.
 5. Fundacja zastrzega prawo do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika, który narusza Regulamin.

V. Newsletter

 1. Odbiorca może za pośrednictwem Serwisu dobrowolnie zapisać się do Newslettera.
 2. Fundacja za pośrednictwem Newslettera przesyła treści dotyczące bieżącej działalności, nowych funkcjonalności Serwisu, organizowanych wydarzeń i informacje dotyczące Patronów.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontaktowy Fundacji.

VI. Wyzwania

 1. Za pośrednictwem Serwisu Fundacja umożliwia publikowanie wyzwań i branie udziału w wyzwaniach.
 2. Wyzwaniem nazywane jest zadanie, do którego wykonania w określonym czasie zobowiązują się Użytkownicy. Każde wyzwanie powinno zawierać opis, czas trwania oraz link do zbiórki.
 3. Branie udziału w wyzwaniach jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Wyzwanie powinno być możliwe do realizacji dla przeciętnego Odbiorcy. Nie jest dozwolone publikowanie wyzwań, których wykonanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osoby biorącej udział.
 5. Celem wyzwania powinno być promowanie zachowań pożądanych społecznie. Zakazane jest poprzez wyzwania propagowanie treści niedozwolonych, zachęcanie do używania alkoholu lub środków odurzających, hazardu, promowanie postaw homofobicznych, kseonofobicznych, oraz zachęcanie do popełniania przestępstwa. W przypadku publikacji tego typu treści konto Użytkownika będzie natychmiast blokowane, a wyzwanie usunięte.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w wyzwaniu.
 7. Fundacja zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia każdego wyzwania.
 8. Fundacja w ramach każdego wyzwania umożliwia opublikowanie linku do zbiórki organizowanej przez inny podmiot. Zbiórka, do której link został umieszczony stanowi element funkcjonalności innego serwisu z odrębnym regulaminem. Fundacja nie pobiera prowizji od przekazanych środków. Fundacja nie jest organizatorem zbiórek, do których linki umieszczają Użytkownicy i nie odpowiada za ich działanie. Wszelkie zastrzeżenia co do transparentności, sposobu działania, sposobu rozliczeń zbiórek, do których linki umieszczane są w Serwisie, powinny być kierowane bezpośrednio do organizatorów, których dane umieszczone są obok linku.
 9. Fundacja zastrzega możliwość usunięcia linku do zbiórki bez podania przyczyny.
 10. Fundacja dokonuje weryfikacji wyzwania przed jego opublikowaniem. Czas trwania weryfikacji jest uzależniony od ilości publikowanych wyzwań za pośrednictwem Serwisu, jednak nie powinien trwać dłużej niż 7 dni roboczych.

VII. Patroni

 1. Fundacja prowadzi stały nabór Patronów Challengu.
 2. Patronem może zostać każda osoba, która wyrazi taką wolę i nie istnieją żadne przeszkody do pełnienia przez niego tej funkcji.
 3. Patron poprzez udostępnienie swojego wizerunku w ramach Serwisu, zachęca do brania udziału w wyzwaniach.
 4. Fundacja zastrzega możliwość odmowy nawiązania współpracy z Patronem lub rozwiązania współpracy w każdym momencie.
 5. Patron ma możliwość rezygnacji ze współpracy w każdym momencie.
 6. Patron ma możliwość wpływania na publikowane treści w ramach wyzwania, w którym bierze udział, poprzez przekazanie stanowiska do Fundacji.
 7. Fundacja poinformuje Patrona o planie działań promocyjnych.
 8. Fundacja na potrzeby promocji Serwisu ma możliwość informowania o podjęciu współpracy z Partnerem.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Odbiorcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Serwisu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. Fundacja może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Odbiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Fundacją a Odbiorcą Serwisu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Fundacja nie pobiera opłat za korzystanie z Serwisu. Istnieje możliwość dobrowolnego przekazania wpłaty na cele statutowe Fundacji.