[vc_empty_space height="-5px"]
Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem. [vc_empty_space height="10px"]
[vc_empty_space height="20px"]

Statut Fundacji

Zapoznaj się z:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cele i formy działania
 3. Majątek i dochody Fundacji
 4. Organy Fundacji
 5. Postanowienia końcowe

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja GOOD CHALLENGE, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Olgę Stroiwąs zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 26 lutego 2020roku działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić swoją działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz stosować nazwę w innych obcych językach.
 5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

§ 3

 1. Fundacja działa na rzecz ogółu społeczności.
 2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały na terenie kraju i za granicą oraz inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych.
 4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 5. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji w Polsce i za granicą.

Rozdział 2. Cele i formy działania

§ 4

 1. Celami Fundacji są:
  1. promowanie prospołecznych działań w mediach społecznościowych;
  2. motywowanie do wielorakich działań prospołecznych i proekologicznych oraz rozwijanie aktywnych postaw obywatelskich;
  3. tworzenie możliwości dokumentowania działalności na rzecz dobra ludzi, zwierząt i planety;
  4. jednoczenie i promowanie organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
  5. wspieranie i promowanie firm szanujących godność ludzi i świata przyrody;
  6. niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym działalność na rzecz osób bezdomnych;
  7. działalność wspomagająca naukę, edukację, wychowanie i oświatę;
  8. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
  9. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  10. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  11. ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz na rzecz rozwoju demokracji;
  12. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  13. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  14. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  15. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  16. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  17. ochrona kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  18. ochrona i promocja zdrowia, w tym wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  19. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
  20. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  21. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
  22. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  23. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  24. przeciwdziałanie demoralizacji, uzależnieniom i patologiom społecznym.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego. Przedmiot działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. tworzenie portali internetowych, programów, aplikacji, w tym stworzenie, moderowanie i administrowanie portalu społecznościowego z aplikacją do podejmowania dobroczynnych wyzwań;
 2. współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej, z biznesem, nauką i mediami;
 3. prowadzenie działalności promującej dobroczynność w mediach społecznościowych oraz prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych;
 4. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym realizacje filmowe, radiowe i multimedialne;
 5. prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, spotkań, pogadanek, opracowywanie programów profilaktyczno – wychowawczych;
 6. prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy, w tym organizowane w sieci Internetowej za pośrednictwem portali społecznościowych;
 7. ułatwienie dostępu i propagowanie nowoczesnych technologii w prowadzeniu organizacji pozarządowych;
 8. uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce ina świecie;
 9. finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego;
 10. popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej;
 11. organizowanie czasu wolnego dzieci.

§ 6

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział 3. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 2. Wyodrębnia się w majątku Fundacji kwotę 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą.
 3. Majątek Fundacji stanowią także środki finansowe, ruchomości, nieruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 8

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów
 2. dotacji i subwencji osób prawnych
 3. konkursów grantowych
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
 6. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych
 7. programów Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych
 8. przychodów z działalności odpłatnej
 9. dochodów z działalności gospodarczej
 10. innych działań prawem dopuszczalnych.

§ 9

  1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
  2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
  3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
  4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich;
15.20.Z Produkcja obuwia;
17.12.Z Produkcja papieru i tektury;
17.23.Z Produkcja artykułów piśmienniczych;
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.11.Z Drukowanie gazet;
18.12.Z Pozostałe drukowanie;
19.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych;
23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych;
32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych;
32.40.Z Produkcja gier i zabawek;
46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych;
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w specjalistycznych sklepach;
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
58.11.Z Wydawanie książek
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 1. Cały dochód Fundacji, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami, przekazywana jest na działalność pożytku publicznego, w tym prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.

Rozdział 4. Organy Fundacji

§ 10

 1. Organem Fundacji jest Zarząd.
 2. Zarząd składa się od 1 do 5 osób, w tym Prezesa.
 3. Na mocy statutu w skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi Fundator.
 4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
 5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, który spotyka się minimum raz na pół roku.
 6. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku kwestii spornych decyduje głos Prezesa Zarządu.
 8. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji
  2. śmierci
  3. odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 9 poniżej.
 9. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
  1. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji
  2. nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu
  3. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu
  4. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.

§ 11

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
  2. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji
  3. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
  4. realizacja celów statutowych
  5. sporządzanie planów pracy i budżetu
  6. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
  7. prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji z nią związanych
  8. zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami
  9. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
  10. uchwalanie regulaminów, powoływanie i rozwiązywanie innych ciał konsultacyjno-doradczych
  11. wyrażenie zgody na przystąpienie Fundacji do innych podmiotów w charakterze członka.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji.

§ 12

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w sprawach majątkowych i niemajątkowych, w przypadku zarządu jednoosobowego składa Prezes samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego składa Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

§ 13

 1. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 2. Zmian w statucie dokonuje Fundator.

§ 14

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator.

§ 15

 1. Likwidatora Fundacji wyznacza Fundator.
 2. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame z celami Fundacji.
 3. W przypadku śmierci Fundatora przewidziane w niniejszym statucie kompetencje Fundatora realizuje Rada fundacyjna złożona ze spadkobierców Fundatora bądź wskazanych przez niego w testamencie osób. Rada fundacyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów osób pełnoletnich obecnych na spotkaniu.